<p>Foto ter illustratie</p>

Foto ter illustratie

(Foto: Shutterstock)

Gemeente Breda wil met Taskforce Doorstroming meer woonruimte genereren

BREDA - De gemeente Breda wil meer woonruimte genereren door onder andere meer seniorenwoningen beschikbaar te hebben voor ouderen die uit een (te) grote eengezinswoning willen verhuizen. Om dit tot uitvoering te brengen, willen ze een Taskforce Doorstroming oprichten.


De gemeente Breda wil meer woonruimte genereren door onder andere meer seniorenwoningen beschikbaar te hebben voor ouderen die uit een (te) grote eengezinswoning willen verhuizen. Om dit tot uitvoering te brengen, willen ze een Taskforce Doorstroming oprichten.  

Onderzoek

De gemeente heeft geconstateerd dat er onvoldoende bekend is over de specifieke woonwensen van senioren en empty nesters. In verband hiermee hebben ze Springco Urban Analytics gevraagd om een data-analyseonderzoek uit te voeren naar het woongedrag en de woonwensen van empty nesters en senioren in de gemeente Breda. Ook is gevraagd om op basis daarvan aan te geven welke beleidsinstrumenten het meest kansrijk zijn om doorstroming te bevorderen. 

Inmiddels heeft Springco haar onderzoek afgerond en gepresenteerd. De resultaten van het onderzoek identificeren de potentie van doorstroming van empty nesters (55-75 jaar) en senioren (75 jaar en ouder) op de Bredase woningmarkt. In de aanbevelingen wordt aangegeven welke beleidsinstrumenten hieraan het beste bijdragen.

Woonwensen en woongedrag 

Twee componenten in het onderzoek zijn belangrijk: de verhuisintentie en de woonvoorkeur. De verhuisintentie van deze doelgroep is erg laag: 2 procent van de ouderen zegt in twee jaar zeker wel te willen verhuizen, tegenover 70 procent die zegt zeker niet te willen verhuizen. Ongeveer 30 procent van de ouderen zit hier tussenin. De lage verhuisintentie belemmert de doorstroming. 

Ongeveer de helft van de verhuisgeneigde empty nesters en senioren heeft een voorkeur voor een appartement. Dit wekt geen verbazing, gezien de levensloopbestendigheid van deze woonvorm. Maar zeker zo opvallend is dat de (andere) helft van deze groep een grondgebonden woning verkiest.

Dit is vaak een ander type woning dan de eengezinswoning die men nu bewoont. Denk aan een hofwoning, een patiowoning, woningen met gemeenschappelijke voorzieningen, maar ook kleine vrijstaande woningen. Wanneer deze woningen niet beschikbaar zijn, belemmert dit de doorstroming.

Vraagdruk 

Om te kijken naar waar de grootste kansen liggen op het gebied van doorstroming is het belangrijk om te kijken naar de woningen waar een grote vraagdruk op staat. De vraagdruk is berekend uit de verhouding tussen het beschikbaar woningaanbod en de vraag vanuit alle groepen huishoudens van binnen en buiten Breda naar een woning in Breda. 

De vraagdruk is het hoogst bij sociale huurappartementen, eengezinskoopwoningen (goedkoop, middelduur en duur) en goedkope koopappartementen.

Conclusies 

De groep senioren en empty nesters zit goed vast: er zijn relatief weinig senioren en empty nesters die willen verhuizen. Het overgrote deel van de groep wil (nog) niet verhuizen. Dit is teleurstellend, want het geeft aan dat er minder laaghangend fruit hangt dan gehoopt. 

Tegelijkertijd geeft het een reëel beeld van de huidige situatie. Het geeft duidelijk aan dat het alleen maar bouwen voor de doorstroming te weinig zoden aan de dijk zal zetten. Aangezien het deel van de doelgroep dat nu niet wil verhuizen zo groot is, ligt hier ook een enorme kans. Als we slechts een klein percentage van deze groep weten te activeren om wel te verhuizen, kan dit veel teweeg brengen.

Aanbevelingen en beleidsinstrumenten 

Springco heeft enkele aanbevelingen gedaan en beleidsinstrumenten voorgesteld. Zo moet de geemnte aan de slag met het realiseren van een geschikt woningaanbod voor verhuisgeneigde senioren. Ook moeten er eensgezinswoningen gebouw worden. Daarnaast zullen de niet-verhuisgeneigde senioren verleid moeten worden tot een verhuizing. 

Het vervolg 

Het rapport geeft voldoende richting aan de vervolgstappen. De conclusies zijn gedeeld met de corporaties en met grote belangstelling ontvangen. De corporaties zijn zelf bezig met de inrichting van hun doorstroombeleid. 

Zo wordt er een een Taskforce Doorstroming Breda samengesteld met vertegenwoodigers van corporaties, marktpartijen en gemeente. Ook gaan ze concrete doelen voor de Taskforce formuleren (realiseren aanbod, concreet beleid dat leidt tot feitelijke doorstroming van de doelgroep). Daarnaast moet er een onafhankelijke externe projectleider Taskforce Doorstroming Breda bnoemd worden. 

De komende weken worden deze acties verder geconcretiseerd en wordt de Taskforce Doorstroming samengesteld. Taskforce Doorstroming is een initiatief van D66 Breda en oud raadslid en tweede kamerlid Faissal Boulakjar.