Foto: Tom Doms

Gemeente ziet geen reden om festivals te weren uit natuurgebieden

BREDA - De gemeente Breda ziet geen reden om festivals te weren uit natuurgebieden. Het college geeft aan dat voor het organiseren van een festival op dit soort plekken een omgevingsvergunning moet worden verleend. Toetsing aan de Wet natuurbeheer (en het in overeenstemming daarmee zijn) is hier onderdeel van. Als dit alles op orde is, moet dit kunnen.


De gemeente Breda ziet geen reden om festivals te weren uit natuurgebieden. Het college geeft aan dat voor het organiseren van een festival op dit soort plekken een omgevingsvergunning moet worden verleend.  

De Bredase fractie van GroenLinks stelde het college enkele vragen over dit onderwerp. Uit de beantwoording blijkt dat de zaken op orde zijn en dit dus gewoon mogelijk moet zijn. 

Het gaat voornamelijk om gebieden waar zich broedende vogels en eventuele andere kwetsbare dieren bevinden. Een voorbeeld hiervan zijn de Galderse meren waren Ploegendienst plaatsvindt.

Omgevingsvergunning

De gemeente geeft aan dat voor het organiseren van een festival op dit soort plekken een omgevingsvergunning moet worden verleend. Toetsing aan de Wet natuurbeheer (en het in overeenstemming daarmee zijn) is hier onderdeel van. 

Daarnaast is voor locaties in het buitengebied een maximum aantal evenementdagen per jaar opgenomen in de door de raad vastgestelde Nota Evenementenbeleid Breda 2020. Hieraan is dan ook voldaan

Indien een evenement in strijd met de Wet natuurbescherming handelt of niet kan voldoen aan de voorschriften en beperkingen op grond van deze wet wordt de omgevingsvergunning geweigerd en kan het evenement niet plaatsvinden. 

Onderzoeken

Door de gemeente is er ook een onderzoek verricht naar de daar voorkomende vogelsoorten. Dit is een zogenoemd jaarrond onderzoek geweest. Mede op basis van dit onderzoek is het ‘plaatselijk broedseizoen’ bepaald. 

Organisatoren die op deze plek iets willen organiseren zijn daarnaast verplicht een ecologische Quickscan uit te voeren naar de aanwezige flora en fauna. Dit valt onder de bescherming van de Wet natuurbeheer en het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening vallen. Hierin moet worden aangetoond dat het evenement niet strijdig is met de Wet natuurbescherming. 

Conform deze verplichting is ook door de organisator van Ploegendienst ten behoeve van de afgelopen edities aan de Galderse Meren jaarlijks een ecologische Quickscan verricht. De algemene conclusie is dat het festival, mede door het treffen van specifieke maatregelen, geen negatieve effecten op de flora en fauna heeft. 

Op basis van bovengenoemde Quickscan is maatwerk toegepast en zijn maatregelen opgelegd en opgevolgd. 

Voor en naschouw

Indien er een evenement georganiseerd wordt, vindt altijd een voor- en naschouw plaats met gemeente en organisator. De organisator is verplicht het terrein schoon op te leveren. 

Indien een evenement niet strijdig is met de Wet Natuurbescherming en/of het gestelde maximum aantal dagen op de betreffende locatie, ziet het college geen reden om een evenement te weren.

Ruud Smolders,
 
NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief