Terrassen Grote Markt. foto Hinke Rutten
Terrassen Grote Markt. foto Hinke Rutten

Opinie: Bredase betutteling en geneuzel

  Opinie

OPINIE – Regelzucht is één van de grootste ergernissen van mensen tegenover de overheid. Overal lijkt wel een regeltje voor te zijn bedacht. In Breda is dat helaas niet anders, ondanks verwoede pogingen van de laatste jaren om de lokale regeldruk te verminderen. Het regeltjeswoud is zo groot dat politici en ambtenaren zelf het overzicht kwijt zijn. Hoe kun je dan van ondernemers en bewoners verwachten dat ze het nog snappen, betogen raadsleden Basile Lemaire (CDA) en Tim van het Hof (D66) in dit opinieartikel.


In de Bredase ‘Nota Dienstverlening’ van eind 2013 wordt gesteld dat men nu eigenlijk wel klaar is met het schrappen van regels: “Verbeteringen in de dienstverlening zullen niet zozeer meer gevonden worden in het schrappen van regels, maar in het efficiënter en effectiever organiseren van processen.” Kortom: zoals de regels nu zijn, zijn ze dienstverlenend genoeg? Daarnaast is de focus op het veranderen van interne processen opvallend. In de nota wordt als winstpunt genoemd dat de afgelopen jaren diverse processen geoptimaliseerd. Maar hoezo is dat winst als ondernemers en bewoners er in de dagelijkse praktijk maar weinig van merken?

Een dergelijke manier van redeneren is typerend voor een overheid als de gemeente Breda: er wordt vooral geredeneerd binnen de muren van stadhuis en stadskantoor. Er wordt te weinig van buiten naar binnen gedacht; men kruipt onvoldoende in de huid van ondernemers en bewoners.

Stel dat u een nieuwe onderneming wilt beginnen: u wilt uw garage ombouwen en tapas maken en serveren. U weet dat u ongetwijfeld wel ergens een vergunning voor moet hebben. Maar waarvoor? Als u de gemeente belt, wordt u vriendelijk doorverwezen naar breda.nl. Ga nu eens als startende ondernemer naar de site en probeer uit te vinden welke vergunningen voor u van toepassing zijn én aan welke criteria u moet voldoen. Wij dagen u uit: probeert u dat nou eens echt.

Voor het tapas-tentje kunt u bedenken dat u misschien een Drank- & Horecavergunning nodig hebt. Alleen daar redt u het echter niet mee. U hebt ook een exploitatievergunning nodig. Legt u die vergunningsaanvragen eens naast elkaar: beide zijn nagenoeg hetzelfde. Voor de ondernemer betekent dat onduidelijkheid, onnodig extra werk en een extra onzekerheid in verband met mogelijke afwijzing van een van de aanvragen. Denk eens mee met de ondernemer: waarom niet één aanvraag?

Mocht u trouwens uw tafeltjes en stoeltjes buiten willen zetten, dan heeft u nog een aparte terrasvergunning nodig. In de aanvraag moet u van uw tafels en stoelen de kleur, het materiaal en de afmetingen opgeven, en beeldmateriaal meesturen. Maar waaraan de tafels en stoelen moeten voldoen, weet u niet van te voren, want dat staat er niet bij. Dus eerst aanschaffen, en achteraf krijgt u van de gemeente te horen of u ze ook mag wegzetten. Wilt u ’s avonds de stoeltjes opstapelen en tegen de gevel vastzetten, dan heeft u overigens ook nog een aparte bouwvergunning nodig.

Breda lijkt overigens wat te hebben met stoeltjes. Voor een buurtfeest hoeft u geen evenementenvergunning aan te vragen. Tenzij… u stoeltjes gebruikt tijdens het buurtfeest, dan weer wel.

We zijn in onze korte speurtocht veel meer onzinnige regeltjes, betutteling en geneuzel tegengekomen. We verbazen ons daarom over de stelling in de Nota Dienstverlening dat het eigenlijk best wel goed zit met de regelzucht in Breda. Vraag het eens aan Bredanaars in plaats van aan ambtenaren, en je weet dat het niet zo is.

Overigens zijn niet de ambtenaren verantwoordelijk voor de betutteling en het geneuzel; het is immers de Bredase politiek die in de loop van de jaren de regeltjes heeft bedacht en heeft goedgekeurd. Uit onze gesprekken met ambtenaren blijkt dat de wil om te veranderen bij hen wel aanwezig is.

Als we hier werkelijk iets in willen veranderen, zal er meer gedacht moeten worden vanuit de samenleving en minder vanuit interne processen en systemen. We zullen het dus samen moeten doen: politiek en ambtelijke organisatie samen met ondernemers en bewoners. Wij zijn ervan overtuigd dat het beter kan en beter moet, en zullen de komende raadsperiode juist die samenwerking verder opzoeken.

Dit artikel verwoordt de mening van Basile Lemaire, raadslid voor CDA Breda en Tim van het Hof  raadslid voor D66 Breda.