foto Serge Mouthaan
foto Serge Mouthaan

Spaansche Brabander: 'Behoud pand Parade voor cultuur'

  Opinie

OPINIE - Het nieuwe museale concept dat MOTI, Breda en Breda’s Museum onlangs hebben gepresenteerd, mist nog een aantal essentiële onderdelen. Dat stelt Stichting de Spaansche Brabander (SSB) in dit opinieverhaal.


Onlangs is het nieuwe museale concept voor een nieuw stedelijk museum voor Breda gepresenteerd. Ondanks de beschreven ambitie en het enthousiasme dat het document ademt, draagt dit concept niet de oplossing in zich die moet leiden tot de noodzakelijke versterking van het culturele profiel van Breda.

Al was het alleen maar, omdat er meer met minder moet worden gedaan en bij dat mindere geen boter bij de vis wordt geleverd. Het concept is een fraai recept, maar het ontbreekt aan de noodzakelijke ingrediënten om het gerecht naar behoren te kunnen bereiden.

Het concept is een eerste stap. De Stichting de Spaansche Brabander (SSB) vindt een tweede stap nodig die recht doet aan de culturele ambities die Breda zou moeten hebben.

SSB heeft net als insprekers bij de laatste commissievergadering zorgen over het fors terugbrengen van de presentatieruimten door de beoogde afstoting van de Parade. Ook het feit dat de presentatie van de vooral historische objecten en verhalen voorzien wordt bij bestaande - naar exploitatie karig bedeelde -  erfgoedlocaties is zorgelijk. Voor deze locaties betekent dit extra taken en verantwoordelijkheden zonder toereikend budget.

Het één op één uitvoeren van het nieuwe museale concept betekent dat de gemeente uiteindelijk meer betaalt voor minder en dat in de opzet na het besluit er ook geen weg meer terug is. Immers, de expositieoppervlakte gaat terug van 2000m² naar een kleine 800m².

Het nieuwe museale concept creëert daarmee een structureel tekort aan culturele ruimte en blokkeert daardoor niet alleen ruimte om ons waardevol erfgoed te tonen, maar ook nieuwe initiatieven en de realisatie van nieuwe ideeën.  Niet tijdelijk, maar definitief als de gemeente besluit het pand aan de Parade te verkopen. Dat is een onomkeerbaar besluit waardoor veel culturele initiatieven, zoals BredaPhoto, letterlijk in de kou te staan.

Die zorg wordt bepaald niet minder als we de voorziene exploitatie van het nieuwe museum op de keper beschouwen: de inkomstenzijde is bepaald niet voorzichtig geraamd, terwijl aan de uitgavenkant de forse overheadkosten opvallen. Kortom: die prognose is zeer kwetsbaar en zet de krappe cultuurbegroting op voorhand onder druk! Zeer opmerkelijk, zeker als je mag veronderstellen, dat lering getrokken is van het (recente) verleden.

Het college is ambitieus begonnen met het voornemen het  ‘Verhaal van Breda’ op te tekenen, maar als er geen ruimtes meer beschikbaar zijn of instellingen die kunnen exposeren, dan blijft er weinig over van dit voornemen om ons gezamenlijk verhaal over het voetlicht te brengen.

De verwachting om het 'Verhaal van Breda' op de erfgoedlocaties te laten vertellen is te hoog gespannen. Organisaties als het Maczekmuseum en Breda Photo maken onderdeel uit van onze gezamenlijke culturele identiteit. Willen en kunnen wij het besluit nemen deze initiatieven te verliezen? Dat gebeurt er bij onverkorte uitvoering van het concept; geen additionele middelen en substantiële terugschroeving van beschikbare huisvestingsmeters.

Oproep en aanbevelingen
Stichting de Spaansche Brabander roept daarom de gemeenteraad van Breda op culturele ruimte te behouden en nog geen definitief besluit te nemen over de afstoting van het pand aan de Parade. Luister serieus naar het initiatief uit het culturele veld en geef hen de tijd om een zelfvoorzienend plan te maken voor behoud en exploitatie van het Paradepand als cultuurvoorziening. Dit draagt bij aan de broodnodige versterking van het culturele hart en profiel van Breda.

Bovendien verzoeken we met klem om het uiterst beperkte cultuurbudget structureel te verhogen een bedrag van € 0,5 mln. Dat is naar onze mening noodzakelijk voor de sector, en gelijktijdig op de gemeentebegroting slechts een ‘afrondingsverschil’.

De afgelopen jaren hebben wij de gemeente Breda leren kennen als een gemeente die burgerinitiatieven steunt en toejuicht. Nu hebben vele particuliere initiatieven die de cultuur in de stad koesteren de krachten gebundeld. Laat deze kans niet voorbij gaan!

Onze oproep is simpel: stoot het pand van de Parade niet af voordat er een redelijk alternatief is voor het opvangen van de verloren expositieruimte, breng het budget voor cultuur niet verder omlaag, kies voor cultuur en laat de nodige ambitie niet op voorhand stranden op een ‘afrondingsverschil’!

Dit opinieartikel verwoordt de mening van SBB