De Tweede Kamerverkiezingen in Breda, woensdag 15 maart 2017.
De Tweede Kamerverkiezingen in Breda, woensdag 15 maart 2017. Amber Janssen

Dertien partijen, honderden standpunten. Maar dan samengevat

Politiek gemeenteraadsverkiezingen

BREDA - Wie wil wat met de stad? Die vraag hebben we voorgelegd aan de dertien politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen in Breda. Deze standpunten springen er uit. Plus linkjes naar de volledige programma's van de Bredase partijen.

VVD
Lijst 1

Lijsttrekker: Thierry Aartsen
VVD Breda wil:
2000 extra koopwoningen voor Bredanaars met een kleine portemonnee.
Een verlaging van de onroerendezaakbelasting.
Dat er een tegenprestatie voor de uitkering komt.
Meer blauw op straat, gericht cameratoezicht en stadsverboden voor hufters.
Een betere doorstroom op de rondwegen en goed onderhouden straten en fietspaden.
Goede zorg en meer aandacht voor ouderen.
Meer speelplaatsen en een topsporthal.
Een harde aanpak van (drugs)criminaliteit, maar ook een zorgzame aanpak door middel van pillen testen bij festivals en goede voorlichting.
Mooie evenementen met zo min mogelijk geluidsoverlast.
De eigen identiteit van de wijken dorpen behouden.

D66
Lijst 2

Lijsttrekker: Tim van het Hof
D66 Breda wil:
Goed onderwijs met ruimte voor talentontwikkeling en een leven lang leren. Zodat iedereen mee kan doen in een samenleving, waarin je zichtbaar jezelf kunt zijn.
Goede zorg met aandacht voor onze kwetsbare inwoners. We zetten in op preventie, die start bij de jeugd, want voorkomen is beter dan genezen.
Goed klimaat voor een gezonde leefomgeving met schone lucht. Een groen Breda waarbij de gemeente het goede voorbeeld geeft door bijvoorbeeld haar eigen gebouwen te verduurzamen.
Goed wonen door meer betaalbare huur- en koopwoningen te bouwen, zodat iedereen een droomhuis kan vinden.
Nieuwbouw sluiten niet meer op aardgas.

SP
Lijst 3

Lijsttrekker: Bas Maes
SP Breda wil:
Geld voor zorg naar de zorg. De gemeente biedt een goedkope zorgverzekering, zonder eigen risico. We schaffen de eigen bijdrage voor de Wmo af.
Meer mensen komen in aanmerking laten voor armoederegelingen. “Problematische schulden nemen we als gemeente over en we zien toe op de aflossing ervan.”
Van alle nieuw te bouwen huizen minimaal de helft bereikbaar voor lage en middeninkomens laten zijn.
Werk maken van gemengde wijken en scholen waar verschillende mensen elkaar ontmoeten. “Bedrijven die discrimineren, pakken we hard aan.”
Inwoners zoveel mogelijk invloed laten hebben en uiteindelijk het laatste woord geven via een bindend referendum.

CDA
Lijst: 4

Lijsttrekker: Bob Bergkamp
CDA Breda wil:
Een gemeentebestuur dat luistert naar wat de burger wil.
Minder regels en lagere lasten.
Dienstbaar aan ondernemers.
Zorg dichtbij mensen.
Betaalbare woningen voor jong en oud.
Veiligheid in de buurt.
Het verdwijnen van coffeeshop bij kinderrijke plekken en uit woon- en winkelgebieden. Legalisering van wietteelt past niet in Breda.

PvdA
Lijst: 5

Lijsttrekker: Miriam Haagh
PvdA Breda wil:
Meer betaalbare woningen. “De woningprijzen in Breda rijzen de pan uit. Voor starters is nauwelijks plek en veel mensen kunnen door de hoge prijzen ook niet doorstromen. Er moet dan ook heel snel gebouwd worden.”
Veilige buurten. “Onze jongeren moeten veilig op kunnen groeien. Daarom staan wij zij aan zij met de wijkagent die de buurt veilig houdt.”
Goede zorg voor ouderen. “Iedereen die zorg nodig heeft, moet zorg krijgen.
Het verduurzamen van woningen en de openbare ruimte. Op zoveel mogelijk plekken kiezen voor tegels eruit en groen erin.

GroenLinks
Lijst: 6

Lijsttrekker: Peter Bakker
GroenLinks wil:
Samen met de inwoners de gemeente toekomstbestendig maken.
Er alles aan doen om armoede uit te bannen.
Goede, betaalbare en toegankelijke zorg dichtbij huis, voor iedereen die het nodig heeft. Geld voor zorg besteden naar de zorg.
Dat iedereen zich welkom en thuis voelt in de gemeente Breda en actief kan deelnemen aan de samenleving.
Het groene buitengebied beschermen, ruimte maken voor de natuur en ruimte voor mensen om daar te sporten en te ontspannen.
Dat Breda investeert in het voorkomen van verdere opwarming van de aarde.  

Breda ‘97
Lijst 7

Lijsttrekker: Peter Vissers
Breda ’97 wil:
Als lokale partij voor de belangen van de inwoners in de wijken en dorpen staan, waarbij een sociale en gezellige buurt belangrijk is.
Iedereen moet mee kunnen doen aan sport, cultuur en verenigingsleven. De betaalbaarheid hiervan kan door middel van subsidies in de hand gehouden worden.
Buurthuizen zijn belangrijk in iedere wijk en dorp waar onvoldoende andere ruimten zijn voor verenigingen om samen te komen.
Goede, snelle en betaalbare Sociale voorzieningen, goed toezicht en handhaving, duurzaam bouwen en vervoer, goede doorstroming verkeer voor fiets, OV en auto.

Trots Breda/OPA
Lijst: 8

Lijsttrekker: Yvonne de Heer-Seveke
Trots Breda/OPA wil:
Richten op de individuele vrijheid van de inwoner, de sociale rechtvaardigheid, betrouwbaarheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Een gezonde economie, met betaalbare woningen.
Zorg nog beter toegankelijk maken door een informatieloket in de wijk in te richten, waar gelijk een formulier ingevuld kan worden.
Verkeerssituaties verbeteren voor fietsers en voetgangers.
Veiligheid beogen door de boa’s meer in de wijken in te zetten waar het nodig is.
De inwoners blijven betrekken en op de hoogte houden van activiteiten en veranderingen in hun directe omgeving.

BOB
Lijst 9

Lijsttrekker: Cees van der Horst
BOB wil:
Betaald werk beter belonen dan uitkeringen.
Dat wanneer kinderen hun ouders in huis nemen, dit geen gevolgen heeft voor het inkomen.
Dat ouderen in verzorgingshuizen in hun dorp of wijk moeten kunnen blijven en echtparen niet gescheiden worden.
Geen uitbreiding van de winkelvoorzieningen rond het NAC-stadion.
De onroerendezaakbelasting niet dubbel berekenen voor eigenaren en ondernemers.
Gratis parkeren eerste zondag van de maand en de koopavonden in de straten rond het centrum.
Hoogwaardig openbaar vervoer.
Een betere stadsdistributie.
Sinterklaas met zwarte piet, een kerstboom op de Grote Markt en vuurwerk tijdens oud- en nieuw.

Volkspartij Breda
Lijst: 10

Lijsttrekker: Jamal El Kaddouri
Volkspartij Breda wil:
Veilig & fijn leven, met zichtbare en aanspreekbare handhaving, schone en veilige wijken, beter onderhoud van de buitenruimte en aanpak van kwetsbare punten verkeersinfrastructuur.
Voldoende basisvoorzieningen in de wijk (winkels, gemeentelijke diensten, buurthuis, speel- en sportterreinen, ontmoetingsplaatsen) en een goede bereikbaarheid van iedere wijk met voldoende en betaalbaar woningaanbod.
Een gemeente die durft te experimenteren met bijvoorbeeld basisinkomen.
Investeren cultureel en historisch erfgoed.
Stimuleren van toerisme en lokaal ondernemerschap.

Volmondig Ja
Lijst 11

Lijsttrekker: Peter Elbertse
Volmondig Ja wil:
Steen in de vijver zijn van de oude gemeentepolitiek.
Een nieuwe open bestuursstijl.
Meer zeggenschap en invloed van de burger en dienstbaarheid aan de burger.
Een politiek die boven alles het gemeenschappelijk belang dient en dus de goede oplossingen voortbrengt.
Democratische besluitvorming door de meerderheid, maar evenzeer luisteren naar minderheden en minder mondige burgers.
Een mooie en goed functionerende samenleving in Breda en omgeving
De stuwende kracht zijn achter de nieuwe, democratische, partijoverstijgende beweging en nodigt andere partijen uit zich hierbij aan te sluiten.  

50PLUS
Lijst 12

Lijsttrekker: Joep Taks
50PLUS wil:
De Bredase 50-plussers een stem geven in de gemeenteraad.
Extra aandacht geven aan de oudere inwoners van Breda, rekening houdend met jong en oud, waarbij het evenwicht wordt gehouden tussen economie en sociaal beleid.
Meer inzet voor maatschappelijke ondersteuning, zorg en welzijn, wonen, werk en inkomen, armoedebeleid en schuldhulpverlening. Zowel voor ouderen als
jongeren.
Wie zorg van de overheid nodig heeft, moet die zorg te allen tijde krijgen. Bij dalende rijksbijdragen voor zorg worden de budgetten aangevuld uit de algemene
middelen van de gemeente.
Een actief economisch beleid en de bevordering van werkgelegenheid.

Bredase Stadspartij
Lijst 13

Lijsttrekker: Paul de Jong
Bredase Stadspartij wil:
Wijkraden samenvoegen en de dorpsraden extra (financieel) ondersteunen.
De Bredase stadsfiets introduceren.
Een actieve inzet van bindende referenda bij belangrijke besluiten, spreektijd voor burgers voorafgaande aan raadsvergaderingen, wijkbewoners het laatste woord geven bij beslissingen en een gekozen burgemeester.
Inzet van meer agenten voor bestrijding van de georganiseerde misdaad en een adequate opvolging van meldingen en aangiften.
Een goede beheersbaarheid van het horeca-aanbod en ruimere openingstijden winkels in de binnenstad.
Meer evenementen die bijdragen aan het karakter van de stad, de evenementen meer spreiden over de stad, en het aanbod verbreden. Rekening houden met natuurgebieden bij festivals.

Meer weten en het laatste nieuws over de verkiezingen?
Ga naar bredavandaag.nl/tags/gemeenteraadsverkiezingen