Scouts bij het Stadhuis bij hun protest tegen de
Scouts bij het Stadhuis bij hun protest tegen de (Foto: Hanneke Marcelis)

'Serieuze risico's juridische houdbaarheid Thematafels'

  Politiek

BREDA - Breda moet de systematiek waarmee het subsidies verdeelt via de zogenoemde Thematafels aanpassen, wil die verdeling juridisch houdbaar zijn. Dat stelt juridisch adviesbureau Kennedy en Van der Laan in een second opinion aan het college. Dat had gevraagd om de mening naar aanleiding van de rechtbankuitspraak rond Scouting Frederik Hendrik.


De rechtbank oordeelde dat de subsidie onterecht was afgewezen. De systematiek van de Thematafels zou de schijn van vooringenomenheid in zich hebben. De partijen die aan tafel zitten zouden ook belang kunnen hebben bij het afwijzen van een subsidie van een andere partij.   

Het adviesbureau neemt in het advies een aantal voorbeelden door met daarbij optredende knelpunten. "Die betekenen niet dat behoud van het stelsel van de thematafels onmogelijk is", aldus Kennedy en Van der Laan. "Wel geldt naar mijn mening dat een houdbaar stelsel aanpassingen vereist waardoor de hiervoor genoemde knelpunten zoveel mogelijk worden weggenomen."

Indringender onderzoek
Die knelpunten brengen volgens de adviseur 'serieuze risico's' mee voor de juridische houdbaarheid van het systeem. "Het ontwerpen van een oplossing voor die knelpunten vergt naar mijn mening een indringender onderzoek." De adviseur acht het wegnemen van de knelpunten 'echter niet op voorhand onmogelijk'.

Daarnaast vroeg het college om advies over een in te stellen hoger beroep tegen de uitspraak. Volgens het adviesbureau is het instellen van een hoger beroep in de zaak van de scouting niet zinvol. Het bureau verwacht dat zo'n beroep ongegrond verklaard wordt, daar volgens de adviseur de rechtbank met het oog op de feiten in deze zaak terecht heeft geoordeeld dat de deelnemers aan de desbetreffende thematafel zelf belang hadden bij een afwijzing. "Het is goed mogelijk dat dat belang feitelijk geen rol heeft gespeeld bij het advies van de thematafel over de aanvraag van de scouting, maar in dat geval bestaat nog wel de schijn van partijdigheid, die evenmin toelaatbaar is."

Hoger beroep over thematiek
Een hoger beroep tegen het oordeel van de rechtbank over het thematafelstelsel acht de adviseur ook niet zinvol. "De enige reden om hoger beroep in te stellen, zou naar mijn mening kunnen zijn dat op die manier toch wordt getracht een oordeel uit te lokken over de thematafelsystematiek." Maar hij acht de kans dat een dergelijk oordeel zal worden verkregen in deze zaak echter klein. "Bovendien zal dat oordeel pas worden verkregen op een tijdstip dat de thematafelsystematiek op grond van dit advies of andere overwegingen mogelijk al een aantal aanpassingen heeft ondergaan."

Gevolg voor toegekende subsidies
Voor reeds toegekende subsidies waarvan de bezwaarprocedure van zes weken al is verlopen heeft de uitspraak geen gevolg, aldus de adviseur. Bij subsidieverstrekkingen waar bezwaar is gemaakt moet bij de heroverweging wel rekening gehouden worden met de uitspraak van de rechter. Dat geldt ook voor de behandeling van het bezwaar van de scouting. "De rechtbankuitspraak geeft naar mijn mening voldoende aanknopingspunten voor het nemen van een nieuw besluit. Daartoe zal aan de hand van de uitspraak en het advies van de bezwaarschriftencommissie een nieuwe afweging moeten worden gemaakt, waarin het advies van de thematafel het beste geheel buiten beschouwing kan worden gelaten. Dat hoeft uiteraard niet te betekenen dat de subsidie alsnog moet worden verstrekt."

De gemeenteraad voert deze donderdag een interpellatiedebat over de Thematafels.

FOTOSERIES 
NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief