Foto: Perry Roovers

31.300 Bredase woningen hebben geluidsbelasting boven 55 decibel: gemeente treft maatregelen

BREDA - Grotere gemeenten waaronder de gemeente Breda zijn conform de Europese richtlijn Omgevingslawaai verplicht om eenmaal in de vijf jaar geluidkaarten en een actieplan geluid vast te stellen. Voor gemeente Breda gaat het om omgevingslawaai van wegverkeer en industrie. Het plan moet er voor zorgen dat het wegverkeerslawaai afneemt tot maximaal 68 decibel. Industrielawaai moet terug naar 55 decibel. Het plan kent haar looptijd tussen 2020 en 2023


''Geluid is een bepalende factor in de beleving van een bewoner, recreant of zelfs werknemer'', aldus gemeente Breda. ''Wat de ene persoon een fijn geluid vindt kan voor de andere persoon al storend zijn. Het Actieplan Geluid 2020-2023 van de Gemeente Breda komt voort uit de Europese richtlijn omgevingslawaai.'' Het doel van de Europese richtlijn omgevingslawaai is, om op basis van prioriteiten, de schadelijke gevolgen (inclusief hinder) van blootstelling aan omgevingslawaai te vermijden, voorkomen of verminderen. 

''Uit de vastgestelde geluidsbelastingkaarten volgt dat binnen de Gemeente Breda circa 31.300 woningen zijn met een geluidbelasting van boven de 55 decibel. Het aantal ernstig gehinderde bewoners wordt geschat op 8.900. In de nachtperiode zijn ongeveer 3.500 bewoners die last hebben van slaapverstoring.'' 

''Het nemen van maatregelen is wenselijk met het oog op de gezondheid en de leefkwaliteit. Komende periode wordt het hoofdwegennet geoptimaliseerd. Daarnaast zijn er diverse activiteiten gepland met betrekking tot verkeersveiligheid, kleinschalige infrastructuur op maat, openbaar vervoer als uitnodigend alternatief en fiets- en voetgangersvoorzieningen.'' 

Horeca

In de gemeente is veel horeca aanwezig. ''Alhoewel dit een belangrijk onderdeel is van de aantrekkelijkheid van de stad, is er regelmatig sprake van geluidoverlast door muziek en het uitgaanspubliek. Breda wil een bruisende stad zijn, met voor alle doelgroepen evenementen op maat. Om beter aan te sluiten bij de wensen van het College, is in juli 2017 nieuw evenementenbeleid vastgesteld. Evenementen dragen bij aan het imago van de stad, maar zorgen bij een overdaad voor ernstige hinder in het stadscentrum en daarbuiten. Het evenementenbeleid geeft instrumenten om spreiding in plaats en tijd mogelijk te maken.'' 

Tekst gaat door onder de afbeelding


PERRYROOVERSFOTOGRAFIE

Bouwlawaai

Het aspect bouwlawaai kan in Breda niet ontbreken. ''Breda heeft onder andere haar grootstedelijke ambitie en meer woningen in Breda beschreven in het coalitie akkoord Lef en liefde 2018-2022. Bij bouwlawaai gaat men uit van bronbestrijding (voorkomen dat een bron actief wordt), gevolgd door stillere technieken voor bronnen die noodzakelijk zijn om in te zetten.''

Andere vormen van overlast

Naast de bronnen die in de Europese Richtlijn beschreven staan, zijn er diverse andere geluidsbronnen die de leefkwaliteit kunnen beïnvloeden. Volgens onderzoeken van de GGD zijn de belangrijkste bronnen van geluidhinder wegverkeer, geluidoverlast van buren en vliegverkeer. ''Slaapverstoring door geluid wordt veelal veroorzaakt door geluidoverlast van brommers, scooters en geluidoverlast door buren. Brommerlawaai staat in de burgerenquête al jaren genoemd als belangrijke oorzaak van geluidshinder.''

Toekomst

''In de nabije toekomst zijn flinke impulsen te verwachten door technologische ontwikkelingen zoals elektrisch vervoer. Het aandeel van elektrische voertuigen neemt snel toe. In het Klimaatakkoord heeft het rijk vastgesteld dat in 2030 100 procent van de nieuw verkochte voertuigen emissieloos is. Bestaande voertuigen blijven echter natuurlijk nog wel een aantal jaar doorrijden, waardoor de komende jaren het motorgeluid van de auto een dominante geluidsbron blijft. Het kwantificeren van de effecten tijdens de looptijd van het Actieplan zal geen toegevoegde waarde hebben. Hiervoor is de periode tot en met 2023 te beperkt. Wel is het belangrijk om in 2023 te heroriënteren op het thema en te monitoren of de ontwikkelingen zo snel gaan als we ons nu voorstellen'' besluit gemeente Breda.