<p>huurwoningen-newman</p>

huurwoningen-newman

(Foto: )

Gezamenlijke Huurderskoepel doet dringende oproep aan politiek: ‘Groot tekort aan betaalbare (huur)woningen’

BREDA - De Bredase huurdersorganisaties van WonenBreburg Breda, Alwel Breda en Laurentius doen als Gezamenlijke Huurderskoepel (GHK) een dringende oproep aan de lokale politiek. Het GHK vertegenwoordigt de belangen van ongeveer een derde van de inwoners van de stad. “De woningmarkt staat flink onder druk. Er is een groot tekort aan betaalbare (huur)woningen.”


De Gezamenlijke Huurderskoepel in Breda maakt zich zorgen. De doorstroming op de woningmarkt stagneert, er worden veel te weinig sociale huurwoningen gebouwd, wachtlijsten voor sociale huurwoningen lopen op, er is een groot tekort aan middenhuurwoningen en koopwoningen zijn voor starters bijna onbetaalbaar. Daarom heeft de GHK een dringende oproep naar de lokale politieke partijen gestuurd om bij het opstellen van gemeentelijke partijprogramma’s nadrukkelijk het volgende mee te nemen:

Tekort aan sociale huurwoningen 

Corporaties en huurders hebben de gemeente nodig om de beoogde toename van het aantal sociale huurwoningen te realiseren. “De gemeente moet actief sturen op grondverwerving, grondprijs en grondposities voor de betaalbare voorraad zodat jaarlijkse volumes volgens afspraak kunnen worden gerealiseerd”, aldus de koepel. “Daarnaast moet de gemeente bij nieuwe plannen van projectmakelaars afdwingen dat 20 procent van de te bouwen woningen bereikbaar is voor sociale woningbouw. Dit geldt voor zowel huur- als koopwoningen. De lokale politiek moet landelijk aandringen op meer investeringsruimte voor corporaties. Ook particuliere eigenaren moeten hun woning zelf bewonen. De markt moet net als corporaties bouwen voor meerdere inkomensgroepen; niet alleen de hoogste. Er is een noodzaak voor meer sociale huurwoningen voor 1- en 2- persoonhuishoudens.”

Duurzaamheid 

Aedes, de branchevereniging van wooncorporaties in Nederland, heeft afspraken gemaakt over de verduurzaming van woningcorporaties en hun rol als startmotor in de energietransitie. “Het mag niet zo zijn dat juist corporatiehuurders, die toch al tot de minder draagkrachtigen behoren, opdraaien voor de kosten van verduurzaming. Zeker niet waar aan particuliere huiseigenaren nog nauwelijks eisen voor verduurzaming lijken te worden gesteld.”

Warmtenet 

De positie van de Amercentrale is na het SER-advies over biomassa van 8 juli 2020 hoogst onzeker. Onderzoek van de Woonbond wijst verder uit dat aansluiting op het warmtenet de duurste warmtevoorziening is voor gebruikers. Deze zal dus juist de minst draagkrachtigen extra hard raken. “De GHK dringt aan op terughoudendheid met betrekking tot uitbreiding van het Amerwarmtenetwerk tot meer bekend is over alternatieve, duurzame en minder kostbare energiebronnen.”

Gemeentelijke lasten 

De gemeente kan onder andere door de gemeentelijke heffingen bijdragen aan het beheersbaar houden van woonlasten voor huurders, zoals afgesproken in de Prestatieafspraken 2019-2023. “De GHK dringt erop aan dat de gemeente Breda door het beheersbaar houden van lokale heffingen en belastingen bijdraagt aan de Prestatieafspraken over woonlasten.”

Leefbaarheid 

In heel Breda staan leefbaarheid en veiligheid onder druk door het stijgende aandeel van minder of niet-zelfredzame bewoners. “De gemeente moet scherper toezien op begeleiding van deze kwetsbare mensen en het voorkomen van concentraties, zodat integratie in de wijk soepeler verloopt en overlast tot een minimum beperkt wordt. Er is een uitstekend functionerende Alliantie waarin de gemeente Breda, de corporaties en huurdersorganisaties langjarige afspraken maken en bewaken. Dat willen huurders graag zo houden. Dat doen zij door te stemmen op die politieke partijen die zich daadwerkelijk voor een langere periode voor hen willen inzetten en het belang van goede, betaalbare en energiezuinige huurwoningen in leefbare groene wijken in hun partijprogramma opnemen.”