Afbeelding
Foto: Wesley van der Linde

Ambitieuze plannen voor 5200 nieuwe woningen, maar door stikstof dreigt impasse

Door: Hanneke Marcelis Algemeen Uitgelicht

BREDA - De gemeente Breda ondertekende donderdag de zogeheten woondeal met gemeenten uit de Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT), de woningcorporaties, de provincie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Samen met andere gemeenten zet Breda erop in om in de periode tot en met 2030 ruim 39.000 woningen toe te voegen aan de bestaande voorraad. Een feestelijk moment, al zijn er ook zorgen. Momenteel liggen veel aanvragen voor bouwvergunningen namelijk stil door de stikstofproblematiek. 

“Aan de woondeal hebben provincie, Rijk en de gemeenten in de regio Breda-Tilburg afgelopen maanden hard gewerkt”, legt wethouder Arjen van Drunen uit. “Het zijn stevige gesprekken geweest, want van gemeenten wordt echt het maximaal haalbare verwacht om het aantal betaalbare woningen fors te laten stijgen. En dat is terecht, want betaalbare woningen zijn essentieel. Ik ben enorm trots op de plannen die in de woondeals staan. We gaan inzetten op het versnellen van nieuwbouwprojecten en op het realiseren van meer betaalbare woningen, waaronder flexwoningen.”  

Samen met gemeenten en corporaties in de regio
Breda maakt deel uit van de woondeal Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT). De woondeal bevat afspraken over de woningbouwopgave, het versnellen van woningbouw, de betaalbaarheid van woningen en de kwalitatieve opgave (doelgroepen). Daarnaast gaat de deal ook in op herstructurering, transformatie en verduurzaming, de samenwerking, monitoring en sturing op de afspraken en de succesfactoren en gewenste ondersteuning.

“Wonen in Breda moet weer bereikbaar en betaalbaar worden. In de woondeal zijn daarom per gemeente afspraken gemaakt over het aandeel betaalbare woningen in nieuwe plannen: 30% sociale huur en 40% middeldure huur en/of betaalbare koop en 30% vrije sector. En omdat mensen al jaren op een wachtlijst staan is snelheid maken voor ons van groot belang. De woondeal biedt ruimte hier stevig op in te blijven zetten en vergroot de mogelijkheden dit samen met gemeenten en corporaties in de regio te doen”, aldus de wethouder.

Bouwopgave
Voor elke gemeente ligt de minimale bouwopgave vast tot en met 2026. Voor Breda gaat het om de oplevering van minimaal netto 5.251 woningen. Dit ligt in lijn met de ambitie van het bestuursakkoord om in deze bestuursperiode 6.000 woningen in harde plannen toe te voegen. Om deze versnelling mogelijk te maken zijn in de woondeal een aantal locaties benoemd als sleutelgebied of sleutellocatie. Ook zijn er kansrijke locaties voor de opgave opgenomen. De sleutelgebieden in de gemeente Breda zijn centrum Oost, Crossmark/’t Zoet en Crossmark Strip. Sleutellocaties zijn SterkWest, Woonakker en Bavel fase 1 (Dorstseweg). 

Zorgen
Ondanks de mooie ontwikkelingen zijn er ook zorgen. “De woondeals bevatten heel veel mooie bouwplannen, waar gemeenten, provincies en Rijk zich aan verbinden. In bouwplannen kan echter niemand wonen”, benadrukt Van Drunen. Het ongeloof was dan ook groot toen een week voor de ondertekening van de woondeal bekend werd dat de provincie tijdelijk een stop zet op aanvragen van bouwvergunning met invloed op de stikstofneerslag in Natura2000gebieden. “Het is essentieel dat de schop zo snel mogelijk de grond ingaat. We kunnen alleen tot snelle realisatie van de plannen zorgen, als alle partijen zich inspannen om ervoor te zorgen dat we door stikstof niet in een impasse belanden. Mocht dat laatste wel gebeuren dan neemt de woningnood eerder toe dan af en zijn alle woningzoekenden de dupe.”