Afbeelding
Foto: Bredavandaag

Nieuw Bredaas steunpakket van 8,6 miljoen euro: ‘Naast ondersteunen, willen we ook investeren’

Door: Hanneke Marcelis Economie

BREDA - De gemeente Breda komt met een aanvullend maatregelenpakket om inwoners, bedrijven en instellingen te ondersteunen. Het is het derde steunpakket vanuit de gemeente sinds de coronacrisis begon. In tegenstelling tot de eerste twee pakketen, die vooral gericht waren op het ondersteunen van ondernemers, organisaties en bewoners, richt dit derde pakket zich voor een belangrijk deel op investeringen in de toekomst. Het pakket bestaat dus uit maatregelen voor de korte termijn waar dat nodig is en investeringen voor de langere termijn waar dat kan. 

De eerste twee steunpakketten vanuit de gemeente Breda boden vooral hulp en (financiële) verlichting voor het voortbestaan van ondernemingen en organisaties, voor behoud van werkgelegenheid en voor behoud van sociaalmaatschappelijke structuren in de stad. Het nieuwe en daarmee derde maatregelenpakket is meer gericht op het aanpassen aan de nieuwe situatie. Daarbij verschuift de focus van ondersteunen naar investeren. Dat gebeurt binnen drie thema’s: Werken, recreëren en ontmoeten. Het zijn de drie gebieden waarop de coronacrisis het meeste impact heeft, legt burgemeester Depla namens het college uit.

Werk
Het thema ‘werk’ gaat over de manier waarop mensen hun werk kunnen doen, hun onderneming kunnen uitvoeren of bij- of omgeschoold kunnen worden. In het nieuwe steunpakket staan maatregelen voor getroffen sectoren, maar ook belangrijke investeringen, legt wethouder Adank uit. “Zo investeren we in de mobiliteitsteams die mensen begeleiden bij het omscholen naar en vinden van een nieuwe baan. Dat is een belangrijke investering, omdat de kans nu eenmaal groot is dat er bedrijven zullen omvallen en werknemers op zoek moeten naar een nieuwe baan.” Ook wordt geïnvesteerd in een roadmap voor de horeca. “Veel horeca-ondernemers hebben het zwaar. Met de roadmap willen we bedrijven begeleiden, steunen en adviseren. Daarbij moeten we ook realistisch zijn: Niet alle bedrijven gaan dit overleven. Maar ook dan willen we ondernemers begeleiden en helpen in het proces.”

Ook zet Breda met het steunpakket extra in op het bestrijden van armoede. Zo is er gekozen om het derde uitgiftepunt van de Voedselbank open te houden. Aan het thema ‘werken’ hangt een prijskaartje van ruim 4,2 miljoen euro.

Recreëren
Op het gebied van recreëren heeft het college concrete investeringen voor ogen. “Dat is nodig, want we hebben dit jaar gezien dat we behoefte hebben aan meer ruimte”, legt burgemeester Depla uit. Zo wil het college investeren in het omvormen van zandwinputten zoals bij Bavel in zwemplassen. Moeten semi private terrein tijdelijk worden ingericht als parken. Moeten groene straten en pleinen worden ingericht. En moet het voorzieningenniveau bij recreatieplassen en parken omhoog. Denk hierbij aan toiletten, afvalbakken en gastheren. “Deze plannen willen we spoedig uitvoeren”, stelt wethouder Adank. “Dat moet allemaal nog in 2021 gebeuren.” Met het gehele plan van aanpak van recreëren is ruim 2 miljoen euro gemoeid.

Ontmoeten
Het laatste thema is ‘ontmoeten’. Daarmee doelt het college onder andere op de aanpak van eenzaamheid. Niet alleen bij ouderen, maar juist ook bij jongeren. Het college wil daarom onder andere investeren in de wijk- en dorpscentra, en ook in activiteiten zoals SummerviBes en WinterChills.

Onder het thema ontmoeten valt bovendien ook deels de cultuur. Er wordt geïnvesteerd in zowel de makers van cultuur, de culturele instellingen in Breda als in de culturele programmering buiten (denk aan Blind Walls en de Cultuurnacht 2.0). Burgemeester Depla benadrukt de noodzaak van de investering in de cultuur en de makers: “Als we nu niet investeren, dan zullen veel culturele makers zich gedwongen gaan omscholen. Dat betekent dat je die mensen kwijt bent, wanneer de coronamaatregelen weer versoepelen. Dat willen we voorkomen.” De investering in het thema ontmoeten kost 1,5 miljoen euro.

Financiering

Het totale pakket aan maatregelen kost 8,6 miljoen euro. 2,5 miljoen euro van dat bedrag was al gereserveerd in de begroting. Het is in januari aan de gemeenteraad om het bedrag ook daadwerkelijk ter beschikking te stellen. Wanneer het Rijk extra steun biedt of de gemeente op bepaalde vlakken compenseert, zal dat geld niet vanuit de gemeentekas hoeven te komen. Dat geld stroomt dan terug naar de algemene reserves. “Het is natuurlijk fijn als er steun vanuit het Rijk komt waardoor de financiële druk op de gemeente afneemt. Maar ook als die steun er niet komt, zijn de maatregelen die in dit pakket staan nodig. Daarom vragen we de gemeenteraad om dit geld ter beschikking te stellen. Alle cofinanciering en compensatie die er daarna vanuit het Rijk komt, is mooi meegenomen”, aldus burgemeester Depla.